PLAN PROMOCJI ZDROWIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM „NA AKACJOWYM WZGÓRZU” W ŁAGIEWNIKACH

Problem priorytetowy

Rozpowszechnianie zdrowego stylu życia wśród dzieci, ich najbliższego środowiska, wspólne działania prozdrowotne, profilaktyka. Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej wśród dzieci i społeczności lokalnej oraz działań w zakresie promocji zdrowia.
  • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej.
  • Poznawanie zasad zdrowego – właściwego sposobu odżywiania się w wieku przedszkolnym.
  • Umożliwianie rozwoju potencjału fizycznego, psychicznego dzieci.
  • Wzmacnianie ich poczucie własnej wartości, otwartości, bezpieczeństwa.
  • Wyposażenie dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia i bezpiecznego środowiska.
  • Włączyć do działań szkoły służbę zdrowia zwłaszcza do edukacji zdrowotnej oraz do pomocy przedszkolakom we wchodzeniu w rolę aktywnego konsumenta opieki zdrowotnej.

Uzasadnienie:

            Zdrowie obecnie przestaje być pojmowane jedynie jako brak choroby –  okazuje się, że istotne jest także, jak człowiek czuje się z samym sobą i innymi ludźmi. W tym świetle zupełnie nowego wymiaru nabiera profilaktyka zdrowotna. Zdrowie według definicji WHO to nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, lecz także stan pełnego, fizycznego, umysłowego
i społecznego dobrostanu –  dobrego samopoczucia. 
Z powyższej definicji jasno wynika, że
w kwestiach zdrowia nie należy koncentrować się jedynie na chorobach i próbach ich zwalczania. Powinniśmy myśleć przede wszystkim o samym zdrowiu w każdym jego aspekcie –  fizycznym, umysłowym i społecznym –  i o jego wzmacnianiu.

            Przedszkola zaliczyć należy również do tych placówek, w których należy bardzo szeroko realizować edukację dla zdrowia. Wspólne działania wymienionych wcześniej środowisk mogą przynieść bardzo duże efekty, jest to jednocześnie działanie, które swoim zakresem obejmie największe rzesze dzieci i młodzieży. Rozpoczynanie pozytywnych oddziaływań na jak najwcześniejszym etapie wychowania daje duże prawdopodobieństwo odniesienia w nich sukcesu. To właśnie przedszkole powinno razem z domem rodzinnym stwarzać solidną bazę do dalszych działań w kierunku promocji zdrowego stylu życia, a co za tym idzie ułatwienie pełnego
i szczęśliwego kroczenia przez życie od najmłodszych lat.

Przedszkole jest miejscem, w którym odbywa się pierwszy etap edukacji dziecka. To miejsce,
w którym dziecko odkrywa i rozwija swoje zdolności, kształtuje motywacje, poznaje otoczenie społeczne, w którym uczy się żyć, podejmuje pierwsze samodzielne decyzje.

Skip to content