Program turystyczny przedszkola publicznego „na akacjowym wzgórzu” w Łagiewnikach

Wprowadzenie

Podstawowym założeniem programu jest zachęcanie dzieci i ich rodziców do aktywnego, zdrowego i twórczego spędzania czasu wolnego. Dla dzieci głównym celem, wokół którego będą się skupiały ich działania będzie poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury, historii oraz baśni i legend  a także zdobycie odznaki turystycznej „Siedmiomilowe buty”.

Odznaka „Siedmiomilowe buty” została ustanowiona przez PTTK celem zachęcania najmłodszej młodzieży do uprawiania wędrówek pieszych i poznawania kraju, a przede wszystkim okolicy i miejsca zamieszkania. Odznakę mogą zdobywać dzieci do lat 10.

 • Odznakę I stopnia („Srebrne buty”) otrzymuje się za przejście 30 km z tym, że dzienna wędrówka nie może przekraczać 8 km; odznakę tę zdobywa się w przeciągu 1 roku kalendarzowego.

Wszyscy nauczyciele wiedzą, że poznawanie bezpośrednie świata np. na wycieczkach, wzbogaca osobowość ucznia, rozwija pamięć i wyobraźnię, a przede wszystkim sprzyja trwalszemu zapamiętywaniu nowych treści, uczy radości bycia z innymi.

” Świat takich nauczycieli chwalił i chwali,
którzy ucząc chodzili, a chodząc nauczali”

Wycieczki  jako jedna z podstawowych form pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności krajoznawczo-turystycznej odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw dzieci. Na szczególną uwagę zasługuje aspekt sprawnościowy i rekreacyjny wycieczek. Ruch na świeżym powietrzu wpływa dodatnio na wzrost i rozwój organizmu ludzkiego.

Rekreacja jest coraz częściej wykorzystywana przez rodziny jako sposób spędzania wolnego czasu środek wychowywania dzieci w rodzinie. Wspólne przebywanie w czasie wolnym jest doskonałym sposobem na integrację grupy i rodziny, przekazanie w warunkach zabawy wartości wychowawczych
i specyficznych umiejętności w zakresie gier, zabaw ruchowych.

Dzięki proponowanemu programowi dzieci będą mogły także poznać swój region, poprzez obserwację rzeczywistości, rozwinąć wiedzę o kulturze swojej miejscowości i regionu. Kontakt dziecka ze światem lokalnym i regionalnym wytwarza więź, tożsamość i przywiązanie Do swoje „małej ojczyzny”
i kształtuje postawę zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska.

Program nasz dotyczy dzieci 5-6letnich Przedszkola Publicznego „Na Akacjowym Wzgórzu
w Łagiewnikach i realizowany jest co roku z nowym planem. W każdym roku szkolnym przygotowywane są wycieczki w nowe miejsca.

Cele, metody i formy realizowane są w dwóch grupach wiekowych zgodnie  z możliwościami rozwojowymi i zainteresowaniami dzieci. Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu będą nauczyciele grup 5-6letnich, specjaliści- przewodnik turystyki pieszej i psycholog.

Od stopnia  zaangażowania nauczycieli  będzie zależało :

 • skuteczność i prowadzenie zajęć
 • pobudzanie dzieci do aktywności ruchowej
 •  opieka nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci
 1. Cele główne:
 • Poznanie bliższego i dalszego regionu, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury, historii oraz baśni i legend
 • Wskazanie dziecku i jego rodzicom różnych możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • Zdobycie odznaki „Siedmiomilowe buty
 1. Cele szczegółowe:
  Dziecko:
 • rozumie potrzebę aktywnego wypoczynku i wyrabia w sobie nawyk czynnego spędzania czasu wolnego.
 • poznaje i stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie poruszania się po drogach, ulicach i w podróży, i w trakcie całej wycieczki.
 • uczy się umiejętności obserwacji środowiska przyrodniczego i wyciągania wniosków.
 • nabywa umiejętności współpracy w grupie i dostrzega wartości kontaktów przyjacielskich.
 • rozumie konieczność ochrony środowiska naturalnego.
 • poznaje środki transportu.
Skip to content