Model absolwenta

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia.

Wykazuje:

 • motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 • zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z  posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałości,
 • umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem).
 • umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom,  umie współdziałać z innymi),
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 • samodzielność,
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

 Posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki (i innych dorosłych) uwagą i  porozumiewania się z nią w zrozumiały dla niej sposób,
 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • podstawową wiedzę o świecie,

 Potrafi:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie   wykona zadanie,
 • posługiwać się zdobyczami techniki,

 Rozumie, zna, przestrzega:

 • prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 • zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną,
 • zasady kultury współżycia, postępowania,
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska (prezentuje postawę  proekologiczną),

 Nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
 • wykazać inicjatywy w działaniu,
 • wyrażania swoich uczuć.
Skip to content