Opłaty

Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, w godzinach 7:30 – 12:30.

W przedszkolu opłacie podlegają zajęcia realizowane powyżej 5 godzinnego czasu realizacji podstawy programowej, obejmującej:

  1. działania opiekuńcze zapewniające dziecku bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem oraz w czasie wypoczynku;
  2. gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
  3. gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
  4. zabawy aktywizujące oraz badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
  5. prowadzenie zajęć przygotowujących dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
  6. prowadzenie zajęć umożliwiających realizację programów autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową, o której mowa w § 1;

WNOSZENIe OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE OD Lutego 2020 R.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym podstawę wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu będą wnoszone na  konto bankowe  w terminie od 10 do 15 dnia miesiąca.
Rodzice dokonują płatności za przedszkole przelewem internetowym, w  banku lub na poczcie. Każdy Rodzic otrzyma  z  placówki przedszkolnej informację o indywidualnym numerze konta i wysokości opłat, 

PROCEDURA :

  1. Przedszkole w terminie do 10 dnia  miesiąca od zakończenia okresu rozliczeniowego przygotuje  dla rodziców INFORMACJE o wysokości opłaty
  2. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi od zamieszczonych na zestawieniu danych należy  w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić w Przedszkolu.
  3. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów:” opłata za wyżywienieopłata za korzystanie z wychowania przedszkolnegoKażda z tych opłat jest wnoszona na jedno konto.   
  4. Wpłaty należy dokonać do 15 dnia miesiąca 

  

W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem stosownych opłat, dyrektor przedszkola podejmuje działania określone obowiązującymi przepisami prawa.
Stawka żywieniowa od 01 listopada 2022 r. wynosi 8,00zł za trzy posiłki , opłata za godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową 1,14 zł.

Skip to content