Wizja

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Przede wszystkim ma być placówką:

 • otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców,
 • ma wychowywać  człowieka twórczego, nastawionego na osiąganie sukcesu
 • ma promować wychowanie przedszkolne w środowisku lokalnym
 • nastawioną na rozwój zawodowy i osobowościowy każdego  nauczyciela, który będzie w pełni odpowiedzialny za pracę z wychowankami a praca będzie dla niego radością wyzwaniem do poszukiwania coraz nowszych rozwiązań
 • program przedszkola ma być ukierunkowany na dziecko jego potrzeby, ma umożliwiać  mu wszechstronny rozwój
 • dzieci mają korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych , rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, działać metodami aktywnymi

Misja

MISJA ODNOSI DO:

 • troski o bezpieczeństwo dzieci i zapewnienia im opieki, bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,
 • wspierania działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców,
 • kierowania się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i moralnymi,
 • zapewnienia dzieciom atrakcyjnie wyposażonych sal oraz terenu ogrodu
 • wspierania doskonalenia nauczycieli w celu podnoszenia jakości pracy z dzieckiem z nastawieniem na jego aktywność
  i twórcze myślenie

CELE GŁÓWNE:

 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
 2. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 3. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.
 4. Procesy zachodzące w przedszkolu
 5. Procesy zachodzące przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu   koncepcji pracy.
 6. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów  edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 1. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
 2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i  lokalnego.
 3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.
 4. Zarządzanie przedszkolem
 5. Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją jego rozwoju.
Skip to content