Gdzie jesteśmy? Charakterystyka placówki.

Nazwa i typ przedszkola.

Placówka nosi nazwę Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” w Łagiewnikach. Jest zlokalizowana na terenie wsi Łagiewniki, w niewielkim oddaleniu od centrum. Mieści się w wolnostojącym, budynku adoptowanym na potrzeby przedszkola.
Znajdują się tutaj:
– na parterze  –  sala grupy młodszej, jadalnia, szatnia, łazienka dla wszystkich dzieci, toaleta, holl, kuchnia przedszkolna .
– na I piętrze – trzy sale zabaw dla dzieci starszych, sala rekreacyjna, łazienka dla personelu, gabinet dyrektora,
– na II piętrze – jedna sala obecnie przygotowana do remontu z przeznaczeniem na salę rekreacyjną
Przedszkole Publiczne „Na Akacjowym Wzgórzu” posiada duży ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt, część sprzętu jest do wymiany. Przedszkole istnieje od 1947 roku. Przedszkole „Na Akacjowym Wzgórzu”  jest przedszkolem publicznym:
– prowadzi nieodpłatnie działalność wychowawczo – dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego,
– dokonuje rekrutacji w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
– zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe
Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Łagiewnikach. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.

Rozkład zajęć i godziny pracy.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1600, w tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.
W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, wyrównawczym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci.
Zajęcia dodatkowe, które są opłacane przez rodziców to rytmika. Język angielski to zajęcia dodatkowe bezpłatne dla wszystkich dzieci. Odbywają się one w godzinach przedpołudniowych, ponieważ biorą w nich udział również dzieci młodsze.
Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.Zajęcia rytmiczne odbywają się w jednej z przestronnych sal . Zajęcia z języka angielskiego (grupy mniej liczne) odbywają się w salach zajęciowych.

Podział na grupy.

W przedszkolu pracuje 7 nauczycielek, 3 woźne oddziałowe, pomoc nauczyciela, intendent, woźny, kucharka i pomoc kuchenna.
Grupy noszą nazwy: „Żabki”, „Motylki”, „Misiaczki”, „Biedronki”, „Pszczółki”.

Przedszkole zatrudnia 17 pracowników tj. 2 administracja , 6 obsługa, 1 woźny, 7 nauczycielek, dyrektor.
Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje zawodowe:
7 nauczycielek ukończyło studia magisterskie;
– 4 nauczycielka posiada stopień awansu na nauczyciela dyplomowanego;
– 1 nauczycielki  posiadają stopień awansu na nauczyciela mianowanego
– 2 nauczycielka to nauczyciel kontraktowy
Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Korzystając z ofert ośrodków doskonalenia we Wrocławiu, Wałbrzychu, nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, co jest udokumentowane zaświadczeniem w aktach osobowych nauczycielek. Staż pracy nauczycielek mieści się w granicach od 3 do 25lat.
Personel administracyjny zajmuje się sprawami finansowymi przedszkola oraz planowaniem posiłków i zaopatrzenia w żywność, środki czystości, itp.
Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, a ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycielek.

Skip to content