SZCZEGÓŁOWE ZADANIA NA KOLEJNE LATA

2017/ 2018 – KTO TY JESTEŚ? POLAK MAŁY– Przekazywanie wartości patriotycznych: miłości do ojczyzny, poszanowania symboli narodowych.
Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej.
Zapoznanie z symbolami narodowymi, przybliżenie przeszłości narodu ( legendy, podania), przybliżenie dzieciom dorobku kulturowego oraz sylwetek wielkich Polaków: Jan
Matejko, Jan Paweł II, Fryderyk Chopin, Lech Wałęsa.

 2018/2019- BAJKI POMAGAJKI– Pomoc dziecku w adaptacji oraz realizacji jego indywidualnej drogi rozwoju zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi oraz umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 2019/2020- OD DZIAŁANIA DO POZNANIA– Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy i przedszkola.
Rozwijanie inteligencji wielorakich:
– językowej,
– przyrodniczej,
– wizualno-przestrzennej,
– muzycznej( słuchowej lub rytmicznej),

Umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.

2020/2021- LICZBOWY ZAWRÓT GŁOWY- KODOWANIE NA DYWANIE– Stwarzanie przedszkolakom możliwości do aktywnego rozwijania myślenia, pamięci,  mowy i umiejętności matematycznych. Wspieranie nauki czytania i pisania. Stwarzanie warunków do wprowadzania dzieci w świat aplikacji edukacyjnych i narzędzi związanych z programowaniem.  Kształcenie umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystanie z posiadanych widomości, uważnego słuchania.

2021/2022- UMIEM MÓWIĆ „NIE”- ASERTYWNY PRZEDZSZKOLAK

Kształcenie u dzieci świadomej umiejętności skutecznego radzenia sobie w sytuacji zagrożenia, poprzez:
– nabywanie umiejętności przeciwstawiania się złemu traktowaniu fizycznemu i  psychicznemu,
– zdawanie sobie sprawy z konieczności przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych,
– upowszechnienie wiedzy o zdrowiu i właściwych zachowaniach mu służących, promocja zdrowego stylu życia,
– zapobieganie agresji wśród przedszkolaków,
– kształtowanie postaw akceptacji siebie i innych oraz utrwalania własnego optymizmu niezbędnego w kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań.

Skip to content