RODO

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Publiczne na Akacjowym Wzgórzu ul. Jedności Narodowej 8; 58-210 Łagiewniki e-mail: przedszkole@lagiewniki.pl. Administrator powołał inspektora ochrony danych, można się z nim skontaktować za pomocą adresu e-mail: biuro@msvs.com.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z realizacją umowy lub art. 6 ust. 1 lit c w związku z obowiązkiem prawnym) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi oraz zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i zadań realizowanych w imieniu administratora np. hosting strony i wsparcie informatyczne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi na wiadomość lub realizacji umowy. Dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu ani nie będą transferowane do państw trzecich.

Skip to content